Το εκπαιδευτικό  σύστημα  της  Ιταλίας  χωρίζεται σε   δύο κατηγορίες:

 Την Πανεπιστημιακή  Εκπαίδευση  που  παρέχεται από 83 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τα οποία υπάγονται στους παρακάτω   τύπους

  • Κρατικά Πανεπιστήμια 58 συνολικά

Τα Κρατικά Πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν γνώσεις και επιστημονική έρευνα,  οργανώνουν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με παρακολούθηση μαθημάτων – σεμιναρίων και έρευνας

  • Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, 17 συνολικά

        είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και προσφέρουν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές όπως τα κρατικά

Τα Tεχνολογικά Πανεπιστήμια  ειδικεύονται στην Αρχιτεκτονική  και Μηχανική και ακολουθούν το ίδιο ακριβώς   εκπαιδευτικό σύστημα με  τα κρατικά

  • Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών, 2 συνολικά

είναι κρατικά ινστιτούτα που  εξειδικεύονται  στην διδασκαλία,  έρευνα και την ανάπτυξη και διάδοση  ιταλικής γλώσσας, και λογοτεχνίας

  • Ανώτατα Ιδρύματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 3 στον αριθμό που προσφέρουν και PhD

Με  ειδική νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζονται από το κράτος ως ινστιτούτα ειδικευμένα στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής έρευνας.

  • Ανοικτά Πανεπιστήμια, 3

Προσφέρουν   εξ’αποστάσεως  προγράμματα  αναγνωρισμένα από τον κρατικό φορέα

 Μη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση που χωρίζεται σε  4 διαφορετικές  κατηγορίες  Σπουδών:

  • Ανώτατες Σχολές  τεχνών και  σχεδίου
  • Ανώτατη εκπαίδευση στην Σχολή Μεταφραστών
  • Ανώτατη σχολή Παιδαγωγικής εκπαίδευσης
  • Σπουδές για την Τεχνολογική Εκπαίδευση και σε τομείς  όπως βιβλιοθηκονομία, διπλωματία, συντήρηση – αναστήλωση, στρατιωτικές σπουδές όπου μαζί με τα αντίστοιχα ινστιτούτα σπουδών συμμετέχουν και τα αντίστοιχα υπουργεία που εμπλέκονται στους τομείς αυτούς εκτός του υπουργείου Παιδείας

Τρόπος  Λειτουργίας των  Πανεπιστημίων

Ακαδημαϊκό έτος

Χωρίζεται  σε 2 εξάμηνα

Το  1ο αρχίζει τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και  ολοκληρώνεται τα ον Ιανουάριο-Φεβρουάριο
Το 2ο  αρχίζει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούλιο
Οι εξετάσεις  αποτελούνται από  γραπτές  και προφορικές  εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Αριθμός εισακτέων
Η πρόσβαση είναι περιορισμένη για  τους παρακάτω  κλάδους  σπουδών αφού ο αριθμός εισακτέων καθορίζεται από το κράτος, οι τομείς αυτοί είναι:
Επιπέδου διπλώματος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις ιατρικές σχολές, στις αρχιτεκτονικές σχολές
Επιπέδου διπλώματος (diploma) όπου η διδακτική διαδικασία προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση
Επιπέδου σπουδών ειδίκευσης
Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται με κριτήρια και όρους που καθορίζονται από τα πανεπιστήμια και δημοσιεύονται στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Για την  εισαγωγή  στην  ανώτατη εκπαίδευση για προγράμματα σπουδών που οδηγούν στο δίπλωμα ειναι αναγκαιο το απολυτήριο 

Οι σπουδές στην Ιατρική Σχολή στις πόλεις  της  Ιταλίας  αποτελεί  μια από τις εξαιρετικές επιλογές για τους σπουδαστές  στην Ευρώπη
Προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών και η εισαγωγή του υποψηφίου επιτυγχάνεται μέσω Πανιταλικών εξετάσεων οι οποίες διεξάγονταν κάθε  Σεπτέμβρη
Για τα τμήματα των ιατρικών σχολών στην αγγλική γλώσσα οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο IMAT Test – International Medical Admissions Test