Εξ’ Αποστάσεως – Μονάδα Ανοικτής Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 

 1. Αντικείμενο – Σκοπός

H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Νεάπολης χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες

Απώτερος σκοπός της Μονάδας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας,  τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η βασική φιλοσοφία της μονάδας είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση της πληροφορίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας

Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας μονάδας πρότυπο ώστε να χρησιμοποιείται από όλα τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα σπουδών

Β)  Στόχοι της Μονάδας είναι η  παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες:

 • των φοιτητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνονται οι σκοποί και τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθήματος
 • του ακαδημαϊκού προσωπικού που εμπλέκεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να εμπλουτίζει το ηλεκτρονικό υλικό και τις πηγές που είναι διαθέσιμες και συναφώς αξιοποιήσιμες
 • Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με ωφελούμενους τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικότερα, την κυπριακή κοινωνία.
 • Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου  με θεσμικούς φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ως μία συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία μάθησης και κοινωνίας της γνώσης

Γ)   Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση με 3 κατευθύνσεις, Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ

 • Γενική Διοίκηση
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (DMBA)
 • Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Περισσότερες  αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  στον Οδηγό Σπουδών  του Πανεπιστημίου http://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2015/07/DMPA.pdf

 

Το Παιδαγωγικό Μοντέλο

 • Το παιδαγωγικό μοντέλο που εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην δομημένη παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
 • Για τη δημιουργία της οποίας λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα δεκαετιών σχετικής εμπειρίας τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο
 • Πιο συγκεκριμένα όμως, αξιοποιήθηκε η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ, η οποία εμπλουτίστηκε με τη φιλοσοφία και το ιδεώδες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρουν στους φοιτητές ευελιξία στην εξατομικευμένη, αυτορρυθμιζόμενη πορεία τους προς τη μάθηση,  σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους του Πανεπιστημίου

Παιδαγωγική και εξ αποστάσεως μάθηση

 • Εφαρμόζεται συγκεκριμένης δομής παιδαγωγική μέθοδος  η οποία  υποστηρίζεται  από πλήρη οδηγό μελέτης για το κάθε μάθημα αποτελώντας τη σπονδυλική στήλη κάθε προγράμματος σπουδών που προσφέρεται με την  εξ αποστάσεως μέθοδο.  
 • Η συγκεκριμένη παιδαγωγική βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τους βασικούς σκοπούς του κάθε μαθήματος,  της εκπαίδευσης από απόσταση και της αξιολόγησης των φοιτητών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
 • Το παιδαγωγικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξατομικευμένο πακέτο εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει προσφερθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει συζητηθεί με τον καθηγητή στη  δια ζώσης συνάντηση μαζί τους ή στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία (teleconference) στο μάθημα.

Παιδαγωγικό Μοντέλο

Γεφύρωση του Τεχνολογικού Κενού

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Νεάπολης  έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τους φοιτητές. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους φοιτητές να εξοικειωθούν εύκολα με τη χρήση της και να επιλέγουν τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα σε έναν ευέλικτο και εξατομικευμένο χαρακτήρα μάθησης

Η «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, πέρα από τις βιντεοσκοπημένες τηλε-συναντήσεις  που είναι διαθέσιμες στους φοιτητές, έχει αναβαθμίσει  τη διαδικτυακή σύνδεση σε τέτοιο  ώστε τα προγράμματα που προσφέρονται με την εξ αποστάσεως μέθοδο να παρέχονται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά

Κατά συνέπεια, οι χρονικοί και επαγγελματικοί περιορισμοί και η γεωγραφική διασπορά των φοιτητών να μην αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία με τον καθηγητή σύμβουλο ή με τους συμφοιτητές τους απολαμβάνοντας τα πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα από τη εικονική συμμετοχή των φοιτητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρο

Οι διαδικτυακοί πόροι

Στους διαδικτυακούς πόρους  συμπεριλαμβάνονται το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για ανάγνωση στο κάθε μάθημα, οι σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες, διαδικτυακές επικοινωνίες και τα πολυμέσα.

Ταυτόχρονα, τα εργαλεία της πλατφόρμας διευκολύνουν τους φοιτητές και τους καθηγητές να αλληλεπιδρούν με τις διάφορες μορφές του εκπαιδευτικού υλικού και να συμμετέχουν στη μάθηση μέσω του μοιράσματος της γνώσης.

Συνεπώς, είναι έκδηλα αντιληπτό ότι το παραγοντικό περιβάλλον παρέχει στους φοιτητές τις ευνοϊκότερες συνθήκες για ευέλικτη και εξατομικευμένη μάθηση, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης